• PRIMARIA
    PRIMARIA POTENCIANT VALORS

Primària


Com sabeu, l’etapa d’Educació Primària consta de 6 cursos acadèmics, des dels 6 anys fins als 12. L’escola treballa tot aquest cicle per aconseguir que cada alumne desenvolupi al màxim les seves potencialitats, pel que fa a valors, habilitats i coneixements i el treball en equip des d’una perspectiva oberta i flexible. Així, amb la feina constant i individualitzada, s’espera aconseguir que siguin socialment més competents i desenvolupin habilitats personals, interpersonals, prosocials i cognitives.

Les finalitats bàsiques busquen proporcionar a l’alumnat el marc d’aprenentatge i els instruments necessaris que els permetin desenvolupar les competències bàsiques. Aquesta etapa els permet assegurar el seu desenvolupament i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions i poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

 L’escola vetlla pel progrés individual de cada alumne, fomentant la seva intervenció en el grup i facilitant el seus coneixements, individualment i com a grup. També és important l’acció amb la família, intercanviant informació i afavorint la participació i recolzament en la tasca educativa. Perquè els vostres fills tinguin un bon desenvolupament en la seva educació, el nostre objectiu és introduir-los en diferents àmbits com la natura, l’art, la música... elements tots que formen part de la formació global dels nens i que contribueixen en l’educació intel·lectual, corporal i emocional.

L’equip docent treballa diversos àmbits fent durant les primeres setmanes una intensa acció d’acollida i recolzament, tant per a nous alumnes, com per als alumnes que ja coneixen l’escola. Es plantegen activitats de coneixement, de familiarització i afavoriment del bon clima.També es posa un especial èmfasi en el desenvolupament de bons hàbits i valors, amb qüestions bàsiques d’ordre i higiene, fins a accions més genèriques, com despertar en els alumnes actituds de generositat i col·laboració.

D’altra banda, és igualment important el desenvolupament en competències socials, és a dir, les activitats destinades a desenvolupar la seva capacitat de relacionar-se amb el món, amb un pensament conseqüencial i lògic, que els permeti desenvolupar la seva regulació interna, controlar la impulsivitat i ser persones conseqüents, generoses, capaces d’assolir les fites que es proposin.