• BATXILLERAT
    BATXILLERAT PREPARANT PEL FUTUR

Ciències


 

PRIMER CURS
MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana
Llengua castellana
Anglès
Filosofia
Ciències del Món Contemporani
Educació Física
Tutoria
SEGON CURS
MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana
Llengua castellana 
Anglès
Història d'Espanya
Història de la Filosofia
Tutoria
 

 

  MATÈRIES D'OPTATIVES DE 1r BATXILLERAT SEGONS MODALITAT

BLOC 1
Matemàtiques I
 
 
 
 
 
 
BLOC 2
 Cultura Audiovisual
Biologia I
Economia 
Tecnologia Industrial I 
 
 
 
BLOC 3
Literartura Castellana
Química I
Economia d'empresa I
Dibuix Tècnic I
 Dibuix Tècnic I
 Literatura Castellana
 
BLOC 4
Història del món contemporani
Físca I
Ciències de la terra I
Dibuix artístic
Història del món contemporani
Alemany
Francès

 

 MATÈRIES D'OPTATIVES DE 2n BATXILLERAT SEGONS MODALITAT

BLOC 1
Matemàtiques II
 
 
 
 
BLOC 2
 Dibuix artístic II
Biologia II
Geografia 
Tecnologia Industrial II 
 
BLOC 3
Arts escèniques
Química II
Economia d'empresa II
Dibuix Tècnic II
Dibuix Tècnic II
BLOC 4
Cultura Audiovisual
Físca II
Ciències de la terra II
Arts escèniques
Psicologia

CODI DELS COLORS:

Color blau amb negreta: Matèria obligatòria per modalitat.

Color blau: Matèries de modalitat Científic / Tecnològic / Ciències de la Salut.

Color lila:Humanístic / Ciències Socials. 

Color taronja: Artístic.

 

L'ALUMNE POT DISSENYAR EL SEU PROPI CURRÍCULUM. HA D'AGAFAR UNA MÍNIM DE TRES MATÈRIES DE LA SEVA MODALITAT (LA OBLIGATÒRIA DEL BLOC 1, COMPTA COM UNA MATÈRIA ELEGIDA).